Emelt Diszkrét Matematika (IP-08DM1E) - ELTE

Tantárgy neve: 
Emelt Diszkrét Matematika
Tárgykód: 
IP-08DM1E
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

A matematikai logika alapjai. Az ítéletlogika, kijelentések és igazságértékük, kijelentések összekapcsolása, kijelentés-logikai formulák; T: az ítéletlogika tételei; ellentmondás; a következtetés és szabályai, levezetés; elsőrendű logika, predikátumok, kvantorok, kötött és szabad változók, nyitott és zárt formulák. T: az elsőrendű logika tételei; axiómák és a bizonyítások formái, függetlenség, ellentmondásmentesség, teljesség. Direkt, indirekt bizonyítás; szükséges és elégséges feltétel; a definíció fogalma. Halmazok, relációk, függvények. Halmazok. D: halmaz és elemei, halmazok egyenlősége, üres halmaz, részhalmaz; D: hatványhalmaz, halmazműveletek; D: különbség, metszet, unió, komplementer; T: az unió és a metszet tulajdonságai; De Morgan szabályok; D: halmazrendszer metszete, uniója; D: osztályfelbontás. Relációk. D: rendezett pár; D: Descartes-féle direkt szorzat; D: n-változós reláció, binér reláció, homogén reláció; D: reláció értelmezési tartománya, értékkészlete, kiterjesztése, leszűkítése; D: reláció inverze, relációszorzat; TB: relációszorzat asszociatív; D: homogén binér relációk tulajdonságai; D: ekvivalenciareláció, ekvivalenciaosztály; TB: ekvivalenciareláció és osztályfelbontás kapcsolata; D: hányadoshalmaz, reprezentáns, teljes reprezentáns-rendszer. Függvények. D: függvény, kép, őskép, n-változós függvény; függvények típusai; D: szürjektív, injektív, bijektív függvény; Speciális függvények: projekció, kanonikus függvény, identitás, permutációfüggvény, konstansfüggvény, karakterisztikus függvény, Kronecker-féle delta, logikai függvény; D: leszűkítés, kiterjesztés; D: Indexelt rendszerek, indexelt halmazcsalád; Diszjunktív, konjunktív normálformák; TB: diszjunktív normálformára hozás; D: Függvények kompozíciója, inverze; TB: függvény inverze mikor függvény; Axiomatikus halmazelmélet: Zermelo axiómarendszere, a pótlás axiómája, ZFC. Struktúrák. Rendezési struktúrák. D: részbenrendezés, szigorú részbenrendezés; TB: részbenrendezés és szigorú részbenrendezés kapcsolata; D: részbenrendezett struktúra, indukált részbenrendezés; D: minimális, maximális, legkisebb, legnagyobb elem; D: alsó korlát, felső korlát, alsó határ, felső határ; D: Hasse-diagram; D: monoton, szigorúan monoton függvények; D: zárt, nyílt intervallum; D: teljes rendezés; TB: véges halmazon részbenrendezés kiterjesztése rendezéssé; D: topologikus rendezés, lánc; D: jólrendezés; T: jólrendezési tétel; T: Zorn-lemma. Algebrai struktúrák. D: belső művelet, operandus, műveleti tábla D: algebrai struktúra, precedencia, lengyel jelölés; Grupoidok; D: semleges elem D: asszociatív struktúra; D: félcsoport, egységelemes félcsoport; D: inverz elem D: csoport; D: kommutatív művelet, Abel-csoport; Műveletek függvények között; Kétműveletes struktúrák; D: disztributivitás; D: gyűrű, nullelem, egységelem; D: kommutatív gyűrű, zérógyűrű, nullgyűrű; D: nullosztómentes gyűrű; D: integritási tartomány; D: test, ferdetest; D: külső műveletek; D: Ω- modulus; D: vektortér. Többszörös struktúrák. D: rendezett integritási tartomány D: rendezett test; Származtatott struktúrák. Részstruktúra, szorzatstruktúra, faktorstruktúra; D: művelet összeférhetősége ekvivalenciarelációval; D: lexikografikus rendezés; Kapcsolat struktúrák között. D: homomorfizmus, izomorfizmus, beágyazás; Speciális struktúrák. Polinomok. D: gyűrű feletti egyhatározatlanú polinom; D: polinom gyöke, zérushelye, foka; D: együtthatók, főegyüttható, főpolinom; D: polinomfüggvény; Mátrixok. D: gyűrű feletti m×n-es mátrixok; D: mátrixok összege, szorzata, zérusmátrix, egységmárix; T: egységelemes gyűrű feletti n×n-es mátrixok az összeadással és a szorzással egységelemes gyűrűt alkotnak; Reláció mátrixa. A számfogalom felépítése. Természetes számok. D: Peano-axiómák. D: rákövetkezési reláció; T: rekurziótétel; Műveletek D: összeadás; T: az összeadás asszociativitása, kommutativitása; D: szorzás; T: a szorzás szabályai, disztributivitás, asszociativitás, kommutativitás; D: a természetes számok rendezése; T: monotonia tételei, egyszerűsítési szabályok; D: sorozat; D: összeg, tag, szorzat, tényező; TB: általános asszociativitás, kommutativitás; T: általános disztributivitás (két tényezős esetre bizonyítással); Egészek. D: egész számok konstrukciója; D: műveletek egész számokkal; TB: az egészek integritási tartományt alkotnak; D: egészek rendezése T: számolási szabályok T: az egészek rendezett integritási tartományt alkotnak; Racionális számok. D: konstrukció; D: műveletek racionális számokkal; TB: a racionális számok testet alkotnak; D: a racionális számok rendezése T: a racionális számok rendezett testet alkotnak; D: arkhimédeszi tulajdonság. TB: A racionális számtest arkhimédeszi tulajdonságú; Valós számok. D: felső határ tulajdonság D: nyílt kezdőszelet, nyílt kezdet D: irracionális számok D: valós számok rendezése T: műveletek valós számokkal, a műveletek tulajdonságai; T: a valós számok felső határ tulajdonságú rendezett testet alkotnak; D: abszolút érték, előjelfüggvény, alsó,-felső egészrész, törtrész D: gyökvonás, logaritmuskeresés, periodicitás, függvény paritása, nagy ordó; TB: számtani-mértani középre vonatkozó egyenlőtlenség; Komplex számok. D: konstrukció D: műveletek, szemléltetésük D: valós, képzetes rész D: abszolút érték TB: komplex szám abszolút értékének becslései; D: konjugált TB: műveletek komplex számokkal; D: argumentum Komplex számok alakjai TB: De Moivre-azonosság; D: komplex szám n-edik gyöke D: n-edik egységgyökök D: primitív n-edik egységgyökök TB: n-edik gyökök előállítása; TB: n-edik gyökök összege; komplex szám komplex hatványa T: algebra alaptétele; a komplex számok rendezési tulajdonsága; TB: nem létezik olyan teljes rendezés, amellyel C rendezett test lenne; C vektortér; TB: a hiperbolikus és Study-féle rendszerekben nincs inverz; Algebrai, transzcendens számok, függvények. D: Q feletti algebrai szám, transzcendens szám, algebrai és transzcendens függvény; D: kvaterniók, műveletek, skalár rész, vektor rész. T: Frobenius-tétel; Cayley-számok. Műveletek; T: Hurwitz-tétel; Kombinatorika. Véges halmazok. D: véges halmaz TB: Nem létezik bijekció egy véges halmaz és valódi részhalmaza között; D: véges halmaz számossága; TB: számolás véges halmazokon D: permutáció; TB: véges halmaz ismétlés nélküli permutációi száma; Stirling-formula, ciklikus permutálás; D: variáció; TB: n elem k-ad osztályú ismétlés nélküli variációi száma; D: kombináció; TB: n elemű halmaz k-ad osztályú ismétlés nélküli kombinációi száma; D: ismétléses variáció; TB: n elem k-ad osztályú ismétléses variációi száma; D: ismétléses kombináció; TB: az ismétléses kombinációk száma; D: ismétléses permutáció; TB: az ismétléses permutációk száma; TB: binomiális tétel és következményei; TB: polinomiális tétel, következménye T: skatulya-elv, általános skatulya-elv TB: logikai szita formula; Speciális számok, sorozatok. D: rekurzív sorozatok, és típusaik D: a Fibonacci-számok TB: Binet-formula, aranymetszés; D: szubfaktoriális TB: a szubfaktoriális sorozat n-edik tagja D: a Pascal-háromszög; TB: a binomiális együtthatók tulajdonságai: szimmetria, addíciós képlet, felső összegzés, elnyelési tulajdonság, Vandermonde-azonosság, négyzetösszegtulajdonság; becslések. Catalan-számok, Másodfajú Stirling-számok, Bell-szám; TB: rekurziós formuláik. Elemi számelmélet. Általános alapfogalmak. D: osztó. TB: az oszthatóság tulajdonságai; D: egység TB: egy szám és egységszerese oszthatósági tulajdonságai; D: asszociáltság D: triviális osztók D: felbonthatatlan szám D: összetett szám D: prímszám TB: minden prím felbonthatatlan; D: legnagyobb közös osztó D: relatív prímség D: páronként relatív prímség D: legkisebb közös többszörös; Oszthatóság az egészek körében. TB: az egészek körében két egység van; TB: maradékos osztás tétele; TB: számrendszerek; TB: legnagyobb közös osztó létezése; TB: Ha c>0 akkor (ca,cb) = c(a,b); TB: Rekurziós tétel az lnko számítására TB: Bézout-tétel; TB: lineáris diofantikus egyenletek megoldhatósága; TB: az euklideszi algoritmus lépésszáma, Lamé tétele; TB: c|ab és (c,a) = 1 ⇒ c|b; TB: egész szám pontosan akkor prím, ha felbonthatatlan; TB: számelmélet alaptétele; TB: a természetes számok kanonikus és módosított kanonikus alakja; TB: kanonikus alakban adott szám pozitív osztói, pozitív osztói száma; TB: legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös kifejezése a kanonikus alakok segítségével; TB: Legkisebb közös többszörös, (a,b)[a,b]=|ab|; TB: (ab,c)=1 ⇔ (a,c)=1 és (b,c)=1; Prímek. TB: a prímek száma végtelen; TB: létezik tetszőleges hosszú csupa összetett számot tartalmazó intervallum; T: prímszámtétel; TB: Eratoszthenészi-szita T: Dirichlet-tétel, Páros Goldbach-sejtés, Fermat és Mersenne-prímek; Kongruenciák. D: kongruencia TB: a kongruencia tulajdonságai; TB: kongruencia egyszerűsítése és ennek következménye; D: maradékosztály. TB: az osztályok elemei; D: teljes maradékrendszer TB: a ≡ b (m) ⇒ (a,m) = (b,m); D: redukált maradékosztály, redukált maradékrendszer D: Euler-féle ϕ függvény T: teljes és redukált maradékrendszer tulajdonságai; TB: teljes és redukált maradékrendszer lineáris transzformációi; TB: Euler-tétel TB: Fermat-tétel alakjai; műveletek maradékosztályokkal TB: a modulo m maradékosztályok egységelemes kommutatív gyűrűt alkotnak D: multiplikatív inverz TB: redukált maradékosztályok és multiplikatív inverz kapcsolata; T: modulo m maradékosztály pontosan akkor test, ha m prím; Lineáris kongruencia-egyenletek. D: lineáris kongruencia megoldásszáma. TB: az ax ≡ b (m) lineáris kongruencia megoldhatósága és megoldásszáma; TB: az ax ≡ b (m) (a,m)=1 konguencia megoldása; Szimultán kongruenciák T: szimultán kongruencia megoldhatósága; TB: kínai maradéktétel; T: moduláris számábrázolás Számelméleti függvények. D: additív, teljesen additív, multiplikatív és teljesen multiplikatív számelméleti függvények, példák; D: Möbius-függvény TB: Euler-féle ϕ- függvény multiplikatív, ϕ(n) alakja.

Legutóbb frissítve: 2017. február 27.