Felhasználási feltételek

1. BEVEZETŐ

E megállapodás kötelező érvényű Önre vagy az Ön által képviselt gazdasági társaságra vagy egyéb szervezetre nézve (továbbiakban Felhasználó), amennyiben a www.mateking.hu weboldalon regisztrál, vagy nem regisztrál, de az oldalt használja. Amennyiben nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, úgy ne kattintson a regisztrálás gombra és ne használja az oldalt.   

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (továbbiakban ÁFF) a szolgáltatást nyújtó Mosóczi András E.V. | Nyilvántartási szám: 50247837 | Adószám: 67448054141 | KSH szám: 67448054855923101 (továbbiakban Szolgáltató) és a szolgáltatást megrendelő Felhasználó (továbbiakban együttesen említve „felek”) között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket, a www.mateking.hu  weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

Felhasználónak minősül minden természetes, vagy jogi személy, illetve személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy egyéb szervezet, aki, vagy amely igényli, vagy használja a Szolgáltatásokat és a Weboldalon regisztrál, vagy nem regisztrál, de a weboldalt használja.  A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁFF-et.

2. SZERZŐI JOGOK

A weboldalon található tartalmak, vizuális interfészek, grafika, design, számítógépes kód (beleértve a forráskódot vagy tárgyi kód), szoftverek, szolgáltatások, tartalom, oktatási anyagok és bármilyen egyéb tartalom (továbbiakban Tartalom) mind szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Macroweb Internet Consulting Kft, a weboldalon található oktatási tartalmak szerzői jogi tulajdonosa Mosóczi András és Mosóczi Bálint, a továbbiakban együttesen említve Tulajdonosok. Felhasználó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, hogy a Weboldalon található tartalmak részének, vagy egészének másolása, azoknak akár analóg, akár digitális úton történő tárolása, rögzítése, újra előállítása, letöltése, szerkesztése minden esetben a Szolgáltató vagy a Tulajdonosok előzetes, írásos engedélyével történhet. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató vagy a Tulajdonosok előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. Az ezek megszegéséből eredő minden kárért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, illetve minden egyéb intézkedést a szerzői jogok védelmében megtehet. Felhasználó vállalja, hogy a Weboldalon található tananyagokat – a Szolgáltató vagy a Tulajdonosok előzetes, írásos engedélye nélkül – harmadik fél számára nem teszi közzé, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, további oktatási célra nem használja, nem értékesíti. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő megosztása, nyilvánosság felé közvetítése, jogtalan használata, fájlmegosztó oldalakra való feltöltése vagy bármilyen más módon történő megosztása tilos. A szerzői jogi törvény értelmében a Szolgáltató vagy a Tulajdonosok követelhetik a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; követelhetik a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; követelhetik, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; követelhetik a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelhetik a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. A törvényben szabályozott személyhez fűződő joga megsértése esetén a szerző a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíjat is követelhet. Jogtalan felhasználás esetén a jogsértő 10 000 forint / nap / mű, de minimum 150 000 Forint összegű jogdíj megfizetésére köteles. 

3. REGISZTRÁCIÓ

A weboldalon található Tartalmak eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztrációhoz szükséges egy valós emailcím és egy jelszó megadása, amelyek alapján a rendszer automatikusan létrehoz egy felhasználói fiókot (továbbiakban Fiók). A Fiók adatai a jelszó, a felhasználó emailcíme és egy automatikusan generált felhasználónév (amely a Felhasználó által módosítható).  A regisztráció során fokozottan ügyeljen arra, hogy valós és Ön által hozzáférhető email-fiók címét adja meg. A szolgáltató nem tud semmilyen felelősséget vállalni a hibásan megadott emailcím miatt előforduló problémákért. Minden olyan kárért, amely hibás vagy érvénytelen e-mail cím megadása miatt következik be, kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. Ugyanazon felhasználó több különböző IP-címről való egyidejű bejelentkezése tilos! Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a bejelentkezések blokkolására (a legutolsó bejelentkezési kísérlet kivételével). Az ebből a blokkolásból eredő esetleges károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, reklamációt nem fogad el. A Felhsználó Fiókját nem ruházhatja át más személyre, és nem használhatja fel más személy Fiókját. 

4. ADATVÉDELEM

Szolgáltató kötelezi magát a Felhasználók személyes adatainak bizalmas kezelésére, ezért Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait harmadik fél számára csak jogszabályi rendelkezés illetve hatósági kötelezés alapján teszi hozzáférhetővé. Felhasználó adatai, az adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor. Szolgáltató szavatolja, hogy a Felhasználó személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával kezeli.

Az alábbi adatvédelmi politika a számlázás, díjbefizetés céljából kezelt Felhasználói adatok más célból történő felhasználási lehetőségeit tartalmazza:

 a) A Felhasználó adatait, a Szolgáltató jogosult saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, illetve piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelni, e célból más adatállománnyal összekapcsolni.

 b) Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató vagy e körben általa megbízott harmadik személy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) rendelkezései alapján részére továbbíthatja a Szolgáltató saját közvetlen üzletszerzés, vagy tájékoztatás célját szolgáló küldeményét.

 c) Szolgáltató Felhasználó részére továbbíthat a Grtv. 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grtv. szerint reklámnak nem minősülő tájékoztatás célját szolgáló küldeményt.

d) Szolgáltató – saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára szolgáló közlés továbbítására - automatizált (emberi beavatkozás nélküli) hívórendszert, vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszközt alkalmazhat.

e) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által, a szolgáltatás igénybevételével, a díj megfizetésével kapcsolatos közlése, küldeménye – függetlenül annak formájától – nem jelenti az előfizetői adatoknak céltól eltérő és a fenti nyilatkozat hatálya alá tartozó felhasználását.

5. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

a) Tilos a weboldal kereskedelmi vagy oktatási célra történő felhasználása. Az oldal és a kapcsolódó szolgáltatások kizárólagos célja a személyes használat. Bármilyen ettől eltérő felhasználáshoz az üzemeltető írásos engedélye szükséges.

b) Tilos bérbe vagy kölcsönbe adni a Felhasználó által létrehozott Fiókot.

c) Tilos az oldalon akár a kommentelésre lehetőséget nyújtó mezőben, akár bármely más felületen jogellenes, személyiségi jogokat sértő bármely személy által kifogásolható, sértő, illetlen, zaklató, fenyegető, durva, faji vagy etnikai alapon sértő, vagy más okból nem megfelelő, így például becsületsértő, pornográf, uszító, megtévesztő tartalom közzététele.

d) Tilos a szerzői jogokat vagy egyéb tulajdonosi jogokat sértő tartalom közzététele.

e) Tilos kéretlen ajánlatok, hirdetések, promóciós anyagok, vagy egyéb spam jellegű tartalmak közzététele.

f) Tilos a weboldal használata bármely törvényellenes célra, vagy olyan célra amely megsérti a helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jog szabályait.

g) Tilos eltávolítani, megkerülni, vagy más módon zavarni az oldal biztonságával kapcsolatos funkciókat, valamint tilos megzavarni, megkerülni azokat a funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák az oldal jogosulatlan vagy nem szabályos használatát.

h) Tilos visszafejteni, feltörni, vagy más módon támadást intézni a weboldal és az oldal forráskódja ellen.

 i) Tilos a weboldalon található oktatási anyagok elektronikus úton történő vagy egyéb módon történő másolása vagy tárolása még akkor is, ha ez saját tanulási célok miatt történik. Kivételt képeznek ez alól a letölthető PDF formátumú dokumentumok, amelyet a szerző megjelölésével a Felhasználó jogosult másolni és továbbítani, amennyiben nem harmadik fél számára nyújt ennek segítségével oktatási tevékenységet.

j) Tilos a weboldalon található bármilyen oktatási vagy egyéb tartalom feltöltése harmadik fél által elérhető tárhelyekre, felhő alapú szolgáltatásokba, email-fiókokba, vagy egyéb közösségi tartalommegosztó oldalakra.

k) Tilos szándékosan zavarni a weboldal működését.

 6. GARANCIÁK

A Felhasználó a weboldalt a saját felelősségére használja. Az oldalon közzétett összes adat, információ, szoftver, oktatási anyag tartalmazhat hibákat. A Felhasználó elfogadja, hogy a tartalmakat ezekkel a hibákkal együtt használja. A Szolgáltató törekszik ezen lehetséges hibák javítására, de erre garanciát nem vállal. Szolgáltató a Weboldalon található tartalmak után nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben az adott felsőoktatási intézményben sikertelen vizsgát tesz, úgy Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem érvényesít, a Szolgáltató felelősségét ezzel kapcsolatban kizárja. A weboldalon található Tartalomért, annak bármely oktatási intézmény tananyagához való illeszkedéséért, a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ebből eredő kárt vagy veszteséget nem téríti meg. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve a tartalmak internetről történő fel- és letöltésére.

7. AZ OLDAL HASZNÁLATA

A Weboldalon díjmentesen lehet regisztrálni, amely után Felhasználó hozzáférhet a csak regisztráltak számára elérhető Tartalomhoz. Felhasználó értesítő levelet kap a regisztrációjáról, majd a levélben szereplő megerősítő link visszaigazolása után jogosult az oldal regisztráltaknak fenntartott tartalmának elérésére.

A Weboldalon található ingyenes és regisztráltak számára ingyenes Tartalmat a Felhasználó korlátlanul megtekintheti.

A weboldalon található díjköteles tartalmak megtekintéséhez a díjat meg kell fizetni. A díj megfizetését követően ezek a tartalmak egy meghatározott időn belül a Felhasználó által korlátlanul megtekinthetőek. A megtekinthetőség lejárati idejét a Szolgáltató a vásárlás megkezdése előtt a vásárlás felületén és a vásárlás során kiállított számlán is feltünteti. A díj megfizetése történhet bankkártyás fizetéssel, a Szolgáltató által elfogadott elektronikus pénz használatával, átutalással vagy pénztári befizetéssel. A Díj megfizetését követően bankkártyás vagy elektronikus pénzzel történő fizetés esetében a megvásárolt tartalmak azonnal megtekinthetővé válnak a lejárati idő végéig. Egyéb fizetési módok esetében a megtekinthetőség kezdete a megfizetett díj Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától számított 1 - 2 munkanap.

A megvásárolt tananyagokat a Felhasználó korlátlanul megtekintheti a lejárati időn belül, de azokat harmadik fél számára nem juttathatja el. A megfizetett díj nem tartalmazza a megtekintési jogon kívüli egyéb felhasználási jogokat, így például a másolás, sokszorosítás, idegen nyelvre történő fordítás, harmadik fél számára történő továbbítás, nyilvános helyen történő bemutatás, harmadik fél számára az oktatóanyagok segítségével nyújtott oktatási tevékenység jogát.

8. ELÉRHETŐSÉG ÉS KARBANTARTÁS

A rendszeres karbantartás miatti Szolgáltatás-szünetelésre (vagy korlátozásra) többek között a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hálózat, szerver infrastruktúra, vagy szoftver alkalmazás karbantartása, felújítása, frissítése, cseréje, átalakítása miatt kerülhet sor. A szüneteléssel járó karbantartási munkálatokról Szolgáltató a szünetelést 7 naptári nappal megelőzően előzetesen e-mailben, vagy hírlevélben, vagy a Weboldal információs felületén értesíti Felhasználót.  A rendszeres karbantartás alkalmanként negyvennyolc (48) óránál nem lehet hosszabb. A rendszeres karbantartást Szolgáltató lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között ütemezi.

A tervezett karbantartásokon felül előforduló javításokat a Szolgáltató igyekszik a lehető leghamarabb javítani. A Szolgáltató ugyanakkor nem vállal semmilyen felelősséget az internetszolgáltató hibájából keletkező kimaradásokért vagy nem megfelelő minőségű elérhetőségért, továbbá szintén nem vállal felelősséget a szerver üzemeltetése során, a szerverüzemeltetőnél keletkező problémákért. Ezen problémák kijavítása nem a Szolgáltató hatáskörébe tartozik.

9. HIBABEJELENTÉS, HIBAJAVÍTÁS

Szolgáltató a Szolgáltatásban észlelt hibák bejelentése céljából műszaki hibabejelentő szolgáltatást üzemeltet. Az e-mailben bejelentett hibát Szolgáltató rögzíti és nyilvántartásba veszi. A műszaki hibabejelentés igénybevétele során Felhasználó az alábbi információkat köteles Szolgáltatóval közölni: Felhasználó neve, email-címe, a hiba/probléma észlelése során milyen érzékelhető jelenségeket tapasztalt.

Szolgáltató a hibabejelentést követően intézkedik a hiba kijavítása iránt, majd ezt követően a hiba kijavításáról Felhasználót e-mail-ben értesíti.

10. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATAI, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Felhasználó nem jogosult a díjköteles szolgáltatás igénybevételére, amennyiben a szolgáltatási díj nem került jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján. Felhasználó szavatolja, hogy a nevében a Szolgáltatáshoz hozzáférő természetes személyek a kapott Fiókjukat harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé. Az ennek megszegéséből eredő minden kárért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik. Szolgáltató szavatolja, hogy a Szolgáltatáshoz hozzáférő természetes személyek részére biztosított egyéni azonosítókat és jelszavakat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

Felhasználó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, hogy a Weboldalon található tartalmak részének, vagy egészének másolása, azokat akár analóg, akár digitális úton történő tárolása, rögzítése, újra előállítása, letöltése, szerkesztése minden esetben a Weboldal tulajdonosának előzetes, írásos engedélyével történhet. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. A fentiek megszegéséből eredő minden kárért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, illetve a szükséges jogi lépéseket megteheti.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely, az 5) pontban felsorolt tiltott tevékenység folytatása esetén a Szolgáltató előzetes felszólítás nélkül Fiókját törölheti, a weboldalhoz való hozzáférését letilthatja, beleértve az IP-címen alapuló teljes tiltást is.

11. SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATAI, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Weboldalon található tartalmak nem minősülnek hivatalos felsőoktatási kiadványoknak. Szolgáltató nem garantálja az oktatóanyagok hibamentességét, és nem garantálja, hogy a Felhasználó aktuális tanulmányainak megfelelően mindent és olyan formában talál meg a weboldalon, amiket és ahogyan azt neki a felsőoktatási intézményében tanították. Mindezekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ebből eredendő kárt vagy veszteséget nem térít meg. Felhasználó ezt a weboldal használata során kifejezetten tudomásul veszi. Ellenkező esetben kérjük ne regisztráljon és ne használja a weboldalt.

Az oktatóanyagok nyelvezete könnyed, fiatalos, szóhasználata eltér a felsőoktatási intézményekben tapasztalhatóaktól. Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalon található tartalmakkal senkit nem akar megbántani, vagy inzultálni.

Szolgáltató a hozzáférést indoklási kötelezettség nélkül, bármely esetben megtagadhatja, ha egyoldalú döntése alapján bármely olyan veszélyt észlel, amely hátráltathatja, veszélyeztetheti a Weboldal üzemelését, vagy az bármely okból kifolyólag jogszabálysértő lehet. Egyik fél sem felelős a másik fél felé bármely késedelem, vagy mulasztás esetén, amennyiben az olyan ok, feltétel, vagy elháríthatatlan esemény miatt következik be, mely a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől független (mint például háború, felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa stb.). Amennyiben e körülmények a Szerződés aláírását követően keletkeznek és amennyiben erről a lehető legrövidebb időn belül értesíti a másik felet.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért vagy harmadik fél számár történő jogosulatlan hozzáférésért.

12. FELMONDÁS

Ezen megállapodást a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltató felmondhatja rendkívüli úton amennyiben a Felhasználó tevékenységével megszegi az ÁFF valamely pontját, valamint felmondhatja rendes felmondással.

A rendkívüli felmondás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját előzetes tájékoztatás nélkül felfüggeszteni vagy törölni. Abban az esetben, ha a felhasználó díjköteles tartalmakkal is rendelkezik és ezek lejárati ideje a rendkívüli felmondás pillanatában még nem járt le a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltató általi kártalanításra, így nem jogosult a tartalmak díjának számára történő visszatérítésére sem. A Felhasználó ezt tudomásul veszi.

Rendes felmondás esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót harminc (30) nappal korábban írásban értesíteni megnevezve a felmondás okát. Abban az esetben, ha a felhasználó díjköteles tartalmakkal is rendelkezik és ezek lejárati ideje a felmondási időn kívül esik, úgy a Felhasználó jogosult a Szolgáltató általi kártalanításra, amely semmilyen esetben sem haladhatja meg a Felhasználó által az érintett szolgáltatásra befizetett díjat. A Felhasználó ezt tudomásul veszi.

A megállapodás bármikor felmondható a Felhasználó részéről is, amennyiben kéri Fiókjának törlését. Ebben az esetben a Felhasználó semmilyen kártérítésre és díj visszafizetésre nem jogosult. A Felhasználó ezt tudomásul veszi.

13. JOGVITÁK RENDEZÉSE

A jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, valamint a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak. Amennyiben az ÁFF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép.

Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Felhasználó és a Szolgáltató igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ezen eljárás a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított harminc napon belül nem vezet eredményre, Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik rendezésére a pertárgy értékétől függően hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz fordulnak.

14. AZ ÁFF HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE

A jelen ÁFF 2016. február 16. napjától határozatlan ideig hatályos. Szolgáltató a jelen ÁFF-et elektronikus formában közzéteszi a Szolgáltatás honlapján. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁFF változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁFF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁFF-et egyoldalúan bármikor módosítani. A módosított ÁFF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁFF publikálásra került a weboldalon.

Jó tanulást kíván a

www.mateking.hu

Visszajelzés